Stadgar för RoslagsRaketer MC (RRMC)

§ 1. Mål och medel

RoslagsRaketer MC är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra motorcykel intresserade.

Klubben skall verka för att :

Tyngdpunkten för klubben ligger i att köra motorcykel, tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor och att främja motorcyklismens intressen.

§ 2. Medlemskap

Medlem av klubben är aktiva eller passiva motorcykelägare. Aktiva medlemmar är sådana som har en inregistrerad motorcykel. En passiv medlem är en medlem som saknar en inregistrerad motorcykel. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person.

Till medlem kan väljas person med intresse för ett aktivt motocykelägande och med ett aktivt körsätt. Personen skall ha bevisat att den är en person som har samma intresse för motorcyklar och köra motorcykel som medlemmarna i övrigt. Även andra motorcykel intresserade kan bli medlemmar

Person som önskar bli medlem i klubben, skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Därefter skall personen som vill bli medlem medverka/delta i minst 10 klubb aktiviteter. Medlem inväljs en gång per år vid styrelse möte i september.

Medlem som önskar utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen.

Medlem som inte följer stadgarna eller på annat sätt missköter sig kan efter en varning av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3. Medlemsavgift.

Aktiv och passiv medlems avgift bestämmes av årsmötet.

§ 4. Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 september till och med den 31 augusti.

§ 5. Revision

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst- och förlusträkning senast den 30 september.

 

§ 6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, hålles före utgången av oktober månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 4. Årsberättelse samt kassaberättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande på ett år och vice ordförande på två år
 8. Val av kassör på två år.
 9. Vid ett medlemsantal över 30 har årsmötet möjlighet att välja in ytterligare ledamöter i styrelsen enligt § 12.
 10. Val av två personer till valberedning.
 11. Val av webbmaster.
 12. Val av en revisorer och suppleant.
 13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 14. Övriga frågor, som enligt § 8 -stadgeenligt skall behandlas.

Vid ett medlems antal över 30 aktiva medlemmar skall en omprövning av styrelsens storlek och sammansättning hållas på årsmötet enl. § 12. Frågan man bör beakta är om styrelsen borde utökas med några ledamöter och dess suppleanter.

§ 7. Kallelse

Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall meddelas via klubbens hemsida minst tre veckor före mötet.

§ 8. Motioner

Fråga, som önskas behandlad på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§ 9. Allmänt möte

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och, skall kallas till sådant möte, när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort framställning, Skriftlig och motiverad. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10. Ändringar av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall minst 10 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på allmänt möte framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fodras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11. Rösträtt

Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte med en röst vardera äga närvarande aktiva medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§ 12. Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande vice ordförande och kassör. Ordförande väljes för en tid av ett år, vice ordförande och kassör väljes på två år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan. Styrelsens storlek och sammansättning skall omprövas då medlems antalet överskrider 30 aktiva medlemmar. Frågan man bör beakta är om styrelsen borde utökas med några ledamöter och suppleanter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutför om minst tre ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personval då lotten avgör.

För att bli valbar till styrelse uppdrag måste man ha varit aktiv medlem i minst två år
(gäller fr o m år 2001).

Styrelsen har sitt säte i Norrtälje.

§ 13. Firmateckningsrätt

Ordförande och kassören har rätt att var för sig teckna firma för föreningen.

§ 14. Styrelsens skyldigheter

Det åligger styrelsen att.

 1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
 2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister
 3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
 4. Avge verksamhetsberättelse
 5. Föra protokoll.

§ 15. Valberedningen

Valberedningen har en av klubbens viktigaste funktioner. Det är valberedningens uppgift att se till att styrelsen är aktiv, dynamisk, rätt sammansatt och fungerar bra. Finns det några tendenser på att någon/några i styrelsen inte sköter sin uppgift på ett exemplariskt sätt skall valberedningen vid nästa årsmöte föreslå att personen/personerna entledigas från sitt/sina uppdrag. Samtidigt skall namn på ersättare meddelas.

Om valberedningen inte har något ersättarnamn till de lediga positionerna skall deltagarna på årsmötet ta fram namn på ersättare och rösta in någon av namnförslagen på de lediga platserna.

Platserna i valberedningen väljs på två år, på ett årsmöte får bara en plats i valberedningen väljas.

§ 16. Medlems skyldigheter

Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående personer och skall köra fordonet säkert och med godkänd skyddsutrustning vid färd i gruppkörning för allas säkerhet. 

§ 17. Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna, För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar två år i rad godkänner förslaget.

§ 18. Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt § 17.

Sidan senast uppdaterad 2008-09-06